Privacy Verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Uw
dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en
behandelingen.
Dit is bovendien een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Het waarborgen van uw privacy, houdt in dat ik
– zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen indien nodig, ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een
andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn
administrateur, een factuur kan opstellen (zie FACTUUR).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet
uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar
bewaard.

Factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze
nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’ en code
• de kosten van het consult

Mail
Ik streef ernaar om het benoemen van persoonlijke gegevens in mails zoveel mogelijk te vermijden. Een vragenformulier en/of behandelovereenkomst wordt zoveel mogelijk ter plekke ingevuld. De mail is beveiligd door de provider en wordt regelmatig opgeschoond. Oudere mails worden op een aparte en beveiligde harde schijf bewaard indien noodzakelijk.

Opslag gegevens
Persoonlijke gegevens, zowel algemene als ook bijzondere: Worden fysiek in een afsluitbaar cliëntendossier bewaard in een afsluitbare ruimte in de praktijk. Worden digitaal zoveel mogelijk op een aparte en beveiligde losse harde schijf bewaard.

Maatregelen en verplichtingen
Informatie gaat via de ‘Privacyverklaring’ op mijn website, middels de toelichting op deze privacyverklaring en middels de te ondertekenen behandelovereenkomst of vragenlijst.
In geval van een datalek (mogelijkheid dat uw persoonlijke gegevens ongevraagd bij anderen terecht komen) informeer ik u hierover. Ook meld ik dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bijhouden (Cliëntendossier, register)

Ik houd een cliëntendossier bij (met o.a. de behandeling, voortgang en eventueel gemaakte afspraken rondom de behandeling). Ik houd een register bij voor de AP (met daarin alle maatregelen die ik neem het kader van de AVG)

Uw rechten
U hebt recht om te weten welke persoonlijke gegevens ik van u bewaar, hoe ik daar aan gekomen ben, waarvoor ze gebruikt worden, en hoe lang we deze gegevens bewaren. Verder hebt u recht op inzage, recht op herziening en recht op verwijdering van uw gegevens. U kunt dit ten alle tijden bij me opvragen of aanvragen. Ik respecteer dit zonder toelichting en handel dit binnen twee weken met u af. Beveiliging (Fysiek, online, gedrag) Ik beveilig zowel de fysieke opslag van de dossiers als ook de elektronische (online) opslag van de gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. Verder ben ik me er van bewust dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan moet worden. In al mijn handelen zal dit meespelen. Datalekken doorgeven (AP)

Klachten
Voor klachten over hoe ik met uw privacy omga, ben ik uiteraard graag de eerste die het hoort. Verder kunt u terecht bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) Contactgegevens AP: zie HIER

Voortschrijdend inzicht
De wetgeving is nieuw. Ik doe mijn best om aan alle regelgeving te voldoen. Dit betekent ook dat ik aanpassingen zal doen waar dit nodig is.